MACHINESERVICE 
 
NEN-KEURINGEN ONDERHOUD MACHINEVEILIGHEID
VAST AANGESLOTEN ELEKTRISCHE MACHINEINSPECTIE   


Algemeen

Binnen bedrijven worden regelmatig machines vast op het lichtnet aangesloten. Het gaat hier vaak om metaal- en houtbewerkingsmachines, variërend van kolomboormachines, draaibanken tot pennenbanken en freesbanken, etc. Deze machines kunnen rechtstreeks met een kabel op het net zijn aangesloten of via een werkschakelaar.

Ook deze machines vallen onder de keuringsplicht. De keuringsplicht voor het keuren van machines bestaat ook uit een visuele inspectie en de NEN 3140 metingen. Belangrijk is om te weten dat voor het werken aan een vaste installatie kennis op het niveau van Vakbekwaam Persoon noodzakelijk is. Grote voorzichtigheid en een aanwijzing tot vakbekwaam persoon NEN 3140 is geboden bij het keuren van machines die vast op het lichtnet zijn aangesloten.

Visuele machine inspectie van vast aangesloten machines

De visuele inspectie van vast aangesloten machines vindt op dezelfde wijze plaats als bij arbeidsmiddelen die zijn voorzien van een stekkeraansluiting.   

Vast aangesloten machines betreft vaak grotere apparatuur zoals draaibanken, freesbanken, etc. Van deze machines dienen dan ook de beschermingskappen op aanwezigheid en stevigheid te worden gecontroleerd tijdens de keuring. Het keuren van de machines moet natuurlijk op een veilige manier plaatsvinden zonder risico voor de keurmeester. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om een machine spanningsvrij te maken.

De standaard procedure voor het spanningsvrij maken van een machine is:

            Scheiden (vrijschakelen = schakelen en scheiden).

§ Beveiligen tegen wederinschakeling.

§ Spanningsloosheid aantonen.

§ Aarden en kortsluiten.

§ Beschermen van actieve delen.    

Het scheiden kan plaatsvinden via de D-patronen, mespatronen of via een groeps- of werkschakelaar.

LET OP, HET MOETEN WEL ALLEMAAL LAST SCHEIDERS ZIJN. NIET ALLE WERKSCHAKELAARSZIJN LAST SCHEIDERS!                       

 

Het beveiligen tegen wederinschakeling kan gedaan worden met behulp van een dummy zekering, hangslot of door gebruik te maken van waarschuwingsboden. De laatste biedt uiteraard geen 100% garantie. Na het spanningsvrij maken dient de spanningsloze toestand te worden gecontroleerd. Gebruik hiervoor een tweepolige spanningszoeker, ook wel vaak Duspol genoemd.

Het aarden en kortsluiten wat bij het uitvoeren van werkzaamheden vaak gebeurt, hoeft hier niet te worden gedaan. Het zal namelijk de keuring van de machine kunnen beïnvloeden. Ook het beschermen van actieve delen zal niet aan de orde zijn.

Metingen aan vast aangesloten machines tijdens de machineinspectie

Standaard NEN 3140 meetapparatuur is vaak lastig in te zetten voor het keuren van vast aangesloten machines. Deze zijn altijd voorzien van een 230V contactdoos.


  

Na het volgen van de spanningsvrij procedure kan de kabel worden losgemaakt en kunt u de meetkabel aansluiten.

U kunt dan de volgende metingen uitvoeren:

§ Weerstand beschermingsleiding;

§ Isolatieweerstand.

§ Lekstroom meting

Let wel, de isolatieweerstand meet u maar tot aan het netvoedingsrelais. Als u deze geïdentificeerd hebt kunt u deze met behulp van een geïsoleerde schroevendraaien handmatig bekrachtigen. Ook het achterliggende circuit wordt in dat geval mee gemeten.

Omdat veel grotere machines voorzien zijn van CNC-besturing is het aan te raden bij de isolatieweerstandsmeting een testspanning van 250V te gebruiken, tijdens het keuren van deze grotere machines.

Voor het meten van de weerstand van de beschermingsleiding is het in principe niet nodig om een installatie spanningsvrij te maken tijdens het keuren van machines. Deze meting kan ook onder spanning worden uitgevoerd door middel van een punt-naar-punt meting. Niet alle NEN 3140 meetinstrumenten bieden deze mogelijkheid. Wij van Safetytec voeren deze meting uit doormiddel van een speciaal daarvoor aangekochte multimeter met aarde meetfunctie.   UNDER CUNSTRUCTION

Deze teksten hieronder geschreven zijn nog  nog 

Een noodstop/nooduitknop is verplicht? 

Nee!  Eerst verschil tussen noodstop en nooduitknop. Even simpel uitgelegd. Een noodstop stopt de machine (bijvoorbeeld d.m.v. een mechanische rem) en een nooduitknop zet de machine uit.  Een noodstop/nooduitknop is niet per definitie verplicht. Dat is, vaak, een te snel getrokken conclusie. De situatie bepaald of een noodstop/nooduitknop een toegevoegde waarde heeft.  Voor vragen hierover kunt u altijd een mail sturen aan  info@Safetytec.nl

Europese normen zijn verplicht?

Nee! Een richtlijn is wet, en brengt een verplichting met zich mee. Onder de richtlijnen “hangen” als het ware de normen. Fundamentele eisen in een richtlijn zijn algemeen en globaal. De normen beschrijven hoe men gericht fundamentele eisen toe kan passen in technisch opzicht. Wel heeft het volgen van de normen veel voordelen, om na een risico inventarisatie een goede leidraad te hebben voor de benodigde aanpassingen. Het volgen van die veiligheidsregels heeft ook als voordeel dat het aantoonbaar is gebaseerd op de Europese normen wat de kans op aansprakelijkheid weer aanzienlijk verlaagt. Men kan dit gebruiken als een soort van bewijslast.

Alle machines moeten verankerd worden.

Nee. Dit verschild per machine . Een reden om te verankeren kan zijn door kantelgevaar als gevolg van een hoog zwaartepunt, smalle basis van de machine, het te bewerken product of de staat van de ondergrond waar de machine op staat. Per situatie kan er een beoordeling worden gedaan of er bij u machine verankerd moeten worden. Mocht u de machine zelf verankeren, let dan op dat de machine geïsoleerd opgesteld blijft i.v.m. de NEN keuring en de mogelijke lekstromen die via uw verankeringen kunnen ontstaan.

De NEN keuring moet jaarlijks uitgevoerd worden.

De frequentie van NEN keuren is vaak een jaarlijks ritueel om zo risico’s te beperken en niets aan het toeval over te laten. Echter, hoe, hoe vaak en door wie de machines gebruikt worden  bepaald grotendeels de frequentie. Alle machines met een verhoogt risico’s dienen vaker gekeurd te worden, soms kan vaker dan jaarlijks gewenst zijn.  Machines met hoger risico zijn o.a. verplaatsbare machines en machines die veel aan slijtage onderhevig zijn. Ook b.v. scholen en instellingen kunnen een ander, strenger beleid voeren ten aanzien van de keuringsfrequentie.   Minder vaak keuren is natuurlijk ook een optie voor bijvoorbeeld machines die op voorraad liggen of zeer weinig gebruikt worden.

Een machine met CE markering, die voldoet toch aan de eisen?

Dit is niet zomaar het geval als het gaat om de machineveiligheid. De CE-markering is een vermoeden van overeenstemming. Er kunnen wel degelijk tekortkomingen zijn die aan het licht komen bij, bijvoorbeeld een ingebruikname inspectie. Tekortkomingen kunnen dan verhaald worden op de machinebouwer mits deze niet verjaart zijn en natuurlijk aantoonbaar afwijken van de wettelijke regels die gelden voor het bouwen volgens de CE-markeringen (Europese Productrichtlijnen)

Machineveiligheid, dat kost toch geld?

Machineveiligheid is een investering voor de werknemers maar zeker ook voor werkgevers. Ongevallen die voorkomen zijn bijvoorbeeld bekneld raken in een machine of verwonden aan bewegende delen. Omgerekend kost een bedrijfsongeval een werkgever circa 50.000,- euro. U kunt veel meer informatie lezen in veiligheidsinformatie(zie boven aan de site) ook kan er bijvoorbeeld gekeken worden op de site van RIVM.  Op lange termijn is het altijd goedkoper om te voldoen aan de wet en regelgeving omtrent machineveiligheid.

De norm NEN-EN-IEC 60204-1, wat is dat eigenlijk?

Grote machines, besturingskasten en elektrische installatiedelen van machines worden niet als arbeidsmiddelen gezien. Daarom vallen ze niet onder de NEN1010 maar onder de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting machines). Deze Europese norm is formeel gekoppeld aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De scheiding tussen de NEN1010 en de EN 60204-1 ligt op het punt waar de voeding vanuit de installatie op de hoofdschakelaar van de machine is aangesloten. Zodoende moeten zaken als machinebesturingen ook op een eigen manier beheerd en gekeurd worden. 

Machines NEN keuren of terwijl machinekeuring.

NEN keuren vast opgestelde machine met een drie fase aansluiting krachtstroom. Dit is een elektrische machinekeuring voor bij voorbeeld een CNC freesmachine of een CNC draaibank NEN gekeurd te krijgen  Hoe komt dit tot stand en waarom is dit eigenlijk nodig?

NEN keuring gevaarlijk?

Ten eerste is alles wat maar energie gebruikt in de vorm van elektriciteit is altijd een mogelijke bron van gevaar en is dus een machinekeuring een tool om de veiligheid te vergroten.  Er zijn al veel te veel ongelukken zowel met lichamelijk letsel met blijvende schade als ook dodelijke ongelukken gebeurd als gevolg van gebreken in of aan machines, apparaten of installaties. Om die kans te verkleinen moeten we een vorm van risico reductie toepassen. Eén van die middelen is NEN keuring of terwijl een machinekeuring.  Daaruit kan onderhoud en reparatie volgen om een goedgekeurd arbeidsmiddel te verkrijgen. Waarom machines keuren met een vaste drie fase aansluiting? Die zijn toch CE?

Wat zegt de Arbowet over NEN keuringen en machinekeuring

Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Dit houd in dat op kantoor de printer, kopieerapparaat en koffie apparaat veilig gebruikt moeten kunnen worden en er geen gevaarlijke situatie ontstaan als gevolg van ouderdom of slijtage. CE- keurmerk zegt niets over de staat van het arbeidsmiddel wanneer deze in gebruik is. Die veiligheid kan geborgd worden middels een elektrische keuring volgens de normen van de NEN. De NEN heeft naar aanleiding van Europese wetgeving en richtlijnen normen opgesteld om o.a. apparaten en machines te kunnen inspecteren waardoor er een veilige situatie voor als deze arbeidsmiddelen gebruikt worden. 

Wat is er verplicht met NEN keuren en machinekeuringen

Het is verplicht uw werkplaats machines met vaste krachtstroom drie fase aansluiting jaarlijks NEN te keuren middels een machinekeuring. Safetytec is gespecialiseerd in dit soort elektrische inspecties. De NEN keuring houd in dat uw machine eerst doormiddel van een visuele inspectie gecontroleerd wordt. Er kan schade  zijn ontstaan door slijtage of ouderdom. Maar ook een foutief uitgevoerd elektrische installatie/ opbouw van uw schakelkast kan ten grondslag liggen aan afkeur van de machine.

Vallen grote machines onder de keurplicht bij NEN keuringen en machinekeuringen?

Het is al redelijk normaal aan het worden dat de elektrische handgereedschappen en apparaten gekeurd worden maar de machines en de daarbij horende machinekeuring zijn nog te vaak een ondergeschoven kindje. Wanneer Safetytec de eerste nul meting doet aan uw vast opgestelde machines die aangesloten is op drie fase krachtstroom, komen er toch vaak zeer veel gebreken naar voren. Dit komt omdat de machines met een vast aangesloten krachtstroom driefase aansluiting in een gemiddelde werkplaats vaak blootgesteld wordt aan warmte, kou, vuil, trillingen en mechanische belastingen en bewegingen.

 

 

 

 NEN keuren machines meer dan alleen tot de voeding

Machines die NEN gekeurd moeten worden met een vast aangesloten krachtstroom driefase aansluiting moeten ook op een aparte krachtgroep per machine aangesloten worden( dus niet meerdere machine op één groep) en voorzien zijn van een groepen aanduiding zodat bij het afschakelen/vrij schakelen van de machine niet per ongeluk de verkeerde groep spanningsloos gemaakt wordt en er nog spanning op de machine blijft staan en er dus een gevaarlijke machinekeuring of gevaarlijk gebruik. Wel komt er dan een advies op het document te staan om dit aan te passen. Het is geen afkeur. Immers zal de machine met vast aangesloten krachtstroom drie fase voeding gekeurd worden vanaf het punt waar de voeding binnenkomt bij de machine. Dit is bij de machines met een krachtstroom stekker is dit natuurlijk anders. De stekker moet altijd meegenomen worden met de visuele controle van een elektrische nen machine inspectie.

De in en outs van een machinekeuring voor de NEN  

Er zijn veel invalshoeken om zo’n keuring aan te vangen. Een elektrische keuring van krachtstroom machines of dan wel vast aangesloten machines moet eerst een begin worden gemaakt met een visuele inspectie. De visuele inspectie moet eerst om te controleren of de keurmeester zelf geen gevaar loopt doordat er een open krachtstroom aansluiting aanwezig is of een voedingsaansluiting niet goed in de klemmenstrook zot. Ook een visuele controle van de aarde snoeren en kabels is ongelofelijk belangrijk. De vast aangesloten machine inspectie volgens de NEN schrijft ook voor dat er een fysieke controle moet zijn van de aarde aansluitingen waarbij er met de juiste gereedschappen een test uitgevoerd moet worden om zo te controleren of alle aansluitingen van de beschermingsleiding wel goed vast zitten. In sommige gevallen moet er gebruik gemaakt worden van een moment sleutel of schroevendraaier. Ook de elektrische aansluitingen van de krachtstroom in de machine moet per fase vooral in een eerste inspectie goed nagelopen worden. Maar terug komende op de beschermingsleiding. De aarde aansluiting is veruit de belangrijkste aansluiting in de machine. Vooral bij de machines met veel elektronica en besturingen erop( cnc) zal er lekstroom aanwezig zijn die de veilige norm overschrijden. Daarom is het van het grootste belang dat alle lekstromen veilig afvloeien naar de aarde. Wij van Safetytec doen daarom ook een lekstroommeting. Wij meten dan bij voorkeur aan de machine wanneer deze in bedrijf is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de maximale waarden. De vaste aansluitingen van de machine maken de keuring voor de meeste NEN keurmeesters behoorlijk lastig omdat ze niet volledig ingespeeld zijn voor wat er voor nodig is om een goede inspectie uit te voeren te doen. De testapparatuur kan (nen apparaten tester) dan niet gebruikt worden om een aarde meting te doen via de stekker. Los daarvan zijn veel keurmeesters niet vertrouwd met driefase machines of krachtstroom in het algemeen. Dit kan zomaar leiden tot zeer gevaarlijke situatie voor d keurmeester zelf. Maar ook voor de mensen die vervolgens met de machine veilig weer hun werk moeten doen.

 

 

 

 

 

 

 

NEN keuring en machinekeuring volgens de NEN 60204-1

De richtlijnen die aangehouden moeten worden zijn van de NEN-EN-60204-1. Dit is de elektrische machinerichtlijn voor het keuren van machines met een vaste elektrische aansluiting op het krachtnet over drie fasen. Vaak bestaat deze uit 5 polen. Namelijk de aarde, de nul geleider en de driefasen. Voordat er begonnen gaat worden moet er eerst een visuele controle uitgevoerd worden. Dit lijkt eenvoudig maar dit is een zeer belangrijk aspect van de NEN machinekeuring. Hier maakt de ervaren keurmeester het verschil met de nog beginnende keurmeester. De visuele inspectie volgens de NEN machine keuring voor vast aangesloten machines geschied altijd spanningsloos. Spanningsloosheid moet ook aangetoond worden door middel van een Duspol meting. Dus doe je een NEN keuring, dan altijd een Duspol gebruiken om zeker te weten dat de machine niet nog onder spanning staat door bijvoorbeeld een klevend contact in de lastscheider. De Duspol heeft een interne weerstandsspoel en zal altijd ten opzichte van de aarde een signaal geven dat er spanning staat op de machine. Dit is dus de eerste meting die verricht wordt die overigens niet vermeld wordt in het NEN rapport.  Bij de machinekeuring volgens de NEN keuringsrichtlijn moeten machines op minimaal twee punten gemeten worden(geteld zonder de Duspol meting) en die waarden moeten dan ook vermeld worden in de reportage. Dit moet een aarde meting zijn. Deze aardemeting Is altijd de eerste meting die men uitvoert van de twee metingen die volgens de NEN verplicht zijn. Er zijn in totaal drie metingen die vrij standard zijn bij een machine keuring volgens de NEN (nen keuring). Eerste zoals gezegd de aarde meting en de tweede mag een keuze meting zijn tussen isolatie weerstand meting of een lekstroom meting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitleg meten NEN keuren, machinekeuring vast aangesloten drie fase machines

Aarde meting:

De aarde meting moet met een minimale waarde van 200ma geschieden. Bij voorkeur en zeer waarschijnlijk zal dit ook in Nederland 10 of zelfs 25 ampère worden om zo een zwaardere belasting mee te geven aan de aarde waarbij fouten eerder opgespoord zullen worden. Immers is het belangrijk dat de aarde ook onder een zwaardere belasting dan 200ma zijn werk goed blijft doen. De machinekeuring is en blijft een moment opname maar moet tijdens testen wel een dusdanige test krijgen dat het door de regel genomen een goed vangnet is voor het veilig afvloeien van hoge kortsluitstromen of lekstromen. Wat zijn lekstromen? Daarover zo dadelijk meer maar eerst gaan we het hebben over het meten van de isolatie weerstand tijdens een machinekeuring of terwijl een nen keuring . Het kan zo zijn bij grotere machines met vaste aansluiting of krachtstroom machines zoals draaibanken, freesmachines, kolomboormachines, vlakslijpmachines dat de machine heel groot is en de meetkabels te kort zijn. Echter is het noodzakelijk volgens de machinekeuring volgens de nen,  om de aarde metingen te doen vanaf de voeding stekker of aansluitplaat van uw draaibank of freesmachine naar het bedieningspaneel of naar een noodstopkastje of een aanvoer of afvoerband. Daarvoor heb je een verlenghaspel nodig is het makkelijk om een meter te hebben die nul gesteld kan worden om de overvloed aan weerstand van de haspel te kunnen resetten. Na het resetten moet de waarde van de weerstand 0,24 ohm maximaal zijn per 3 meter snoer/kabel volgens de NEN normen.

 

Isolatie weerstand meten bij een NEN keuring machines.

Isolatie weestand meten tijdens een machine keuring is een mooi manier om na te gaan of de verbruikers in de machine goed geïsoleerd is ten opzichte van de aarde. Dit kan met een draaibank , freesmachine, kotterbank, slijpmachine of kolomboormachine zijn, ze hebben allemaal elektromotoren die om verschillende redenen stroom kunnen lekken naar de aarde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEN-keuren van uw cnc Draaibank/ elektrische keuring cnc draaibank/ keuring volgens machinerichtlijn

Te beginnen met machinekeuring van cnc metaal draaibanken of conventionele draaibanken die of nen of gekeurd volgens de machinerichtlijn moeten worden. De meeste van deze cnc of conventionele draaibanken zijn vast opgesteld. Wat is de definitie van een vast opgestelde machine? De machine is dan dus niet verplaatsbaar, vaak verankerd of op stalen vulplaten waterpas gezet met een machine waterpas. De aansluiting is meestal drie fasen krachtstroom. De krachtstroom kan aan de machine gekoppeld worden doormiddel van een massief koperen kernkabel maar ook de flexibele voedingskabel zien we vaak gekoppeld worden door middel van een driefase krachtstroom stekker. Wanneer een stekker als krachtstroom voeding in gebruik is kan de machine wanneer er geen kantel gevaar is, ook niet verankerd gebruiken, mits het draaiwerk het toelaat. Bij lange uitstekende delen door de doorlaat kan er een gevaarlijke situatie ontstaan als de as omslaat wanneer er hoge toerentallen gebruikt worden om het product te bewerken wat weer kantelgevaar of erger met zich meebrengt. Er komt nog veel meer kijken bij de machinekeuring van een metaal CNC of conventionele draaibank.

Klauwplaatkap machines keuren  

Een punt van aandacht specifiek bij het uitvoeren van de machinekeuring van  een conventionele draaibank is de  klauwplaatkap. De kap wordt nog te vaak bestempeld als onhandig en niet werkbaar. De klachten beginnen vaak met het is niet handig bij deze draaibank. Als je een machinebediener die al heel lang een draaimachine gewend is, zonder kap, ineens de zelfde machine laat aanpassen met een beschermkap erop dan zijn de spreekwoordelijke rapen gaar. Bij een machinekeuring moet je dan ook transparant zijn wat er nodig is, waarom het nodig is en wat het dan precies betekend voor het werken met de machine. Geen enkele werkgever wil veel geld uitgeven aan een goed werkende afscherming afschermkap die de volgende dag al naast de machine beland. Tijdens het monteren van de kap zijn er meestal verschillende mogelijkheden om de kap elektrisch te koppelen aan de bestaande elektrische installatie. Dit hele verhaal van elektrisch aansluiten hoort ook bij de machinekeuring van de draaibank.

Het doel is goedkeuren! Ja, dat is het doel! Maarrrrr

Wanneer je aanbied de draaimachine kap te koppelen op de bestaande/aanwezige nulspanningsinstallatie,  betekend dat het aansluiten heel eenvoudig en goedkoop uit te voeren is, maar de werking niet altijd wenselijk is voor de werkbaarheid of de duurzaamheid van uw draaibank. Als er bijvoorbeeld een ster-driehoek schakelaar uitschakelt bij elke keer dat de klauwplaatkap geopend wordt, dan zal deze schakelautomaat het niet al te lang volhouden en de kosten voor het opstarten van de draaibank is ook financieel niet erg handig. Ook de werkbare situatie is er niet mee gediend.

Schakelingen kunnen soms moeilijk beoordeeld worden bij een NEN keuring!

Er bestaat ook zoiets als een dubbele bediening of een dubbele schakelaar op een draaibank. Dit is met de CE draaibanken van tegenwoordig niet meer veel voorkomend als afkeur met de NEN keuring van de draaibank. Maar er dient wel degelijk rekening gehouden te worden bij de NEN keuring dan wel machinekeuring van uw draaibank dat de schakelingen in uw machine goed functioneren en dus niet tot onbedoelde start of stop kunnen leiden. Bijvoorbeeld het uittrekken van een noodstop mag nooit tot een start leiden van de draaibank. Ook het sluiten van een beschermkap mag nooit tot een start van de draaibank leiden. Er moet en bewuste manier van schakelen plaatsvinden vanaf één positie en duidelijk herkenbaar.

  

NEN-keuren van uw cnc Freesbank/ elektrische keuring cnc freesbank of freesmachine / keuring volgens machinerichtlijn of terwijl een NEN keuring/ machinekeuring

Te beginnen met machinekeuring van cnc metaal freesbanken of conventionele freesbanken die of nen of gekeurd volgens de machinerichtlijn moeten worden. De meeste van deze cnc of conventionele freesbanken zijn vast opgesteld. Wat is de definitie van een vast opgestelde machine? De machine is dan dus niet verplaatsbaar, vaak verankerd of op stalen vulplaten waterpas gezet met een machine waterpas. De aansluiting is meestal drie fasen krachtstroom. De krachtstroom kan aan de machine gekoppeld worden doormiddel van een massief koperen kernkabel maar ook de flexibele voedingskabel zien we vaak gekoppeld worden door middel van een driefase krachtstroom stekker. Wanneer een stekker als krachtstroom voeding in gebruik is kan de machine wanneer er geen kantel gevaar is, ook niet verankerd gebruiken, mits het draaiwerk het toelaat. Bij lange uitstekende delen door de doorlaat kan er een gevaarlijke situatie ontstaan als de as omslaat wanneer er hoge toerentallen gebruikt worden om het product te bewerken wat weer kantelgevaar of erger met zich meebrengt. Er komt nog veel meer kijken bij de machinekeuring van een metaal CNC of conventionele freesbank.

Machineveiligheid belangrijk bij NEN keuring en machinekeuring

Een punt van aandacht specifiek bij het uitvoeren van de machinekeuring van een conventionele freesbank is de spindelkap. De kap wordt nog te vaak bestempeld als onhandig en niet werkbaar. De klachten beginnen vaak met het is niet handig bij een freesbank. Als je een machinebediener die al heel lang een freesmachine gewend is, zonder kap, ineens de zelfde freesmachine laat aanpassen met een beschermkap erop dan zijn de spreekwoordelijke rapen gaar. Bij een machinekeuring moet je dan ook transparant zijn wat er nodig is, waarom het nodig is en wat het dan precies betekend voor het werken met de freesmachine. Geen enkele werkgever wil veel geld uitgeven aan een goed werkende afscherming afschermkap die de volgende dag al naast de machine beland. Tijdens het monteren van de kap zijn er meestal verschillende mogelijkheden om de kap elektrisch te koppelen aan de bestaande elektrische installatie. Dit hele verhaal van elektrisch aansluiten hoort ook bij de machinekeuring van de freesbank.

Goed keuren is niet altijd makkelijk met een machinekeuring of NEN keuring.

Het doel is goedkeuren! Wanneer je aanbied de freesmachine kap te koppelen op de bestaande/aanwezige nulspanningsinstallatie, betekend dat het aansluiten heel eenvoudig en goedkoop uit te voeren is, maar de werking niet altijd wenselijk is voor de werkbaarheid of de duurzaamheid van uw freesbank. Als er bijvoorbeeld een ster-driehoek schakelaar uitschakelt bij elke keer dat de spindelkap geopend wordt, dan zal deze schakelautomaat het niet al te lang volhouden en de kosten voor het opstarten van de freesmachine is ook financieel niet erg handig. Ook de werkbare situatie is er niet bij gediend.

 

 

 

 

 

Het beoordelen van een schakeling bij een machinekeuring of NEN keuring.

Er bestaat ook zoiets als een dubbele bediening of een dubbele schakelaar op een freesbank. Dit is met de CE freesbanken van tegenwoordig niet meer veel voorkomend als afkeur met de NEN keuring van de CNC of conventionele freesmachines. Maar er dient wel degelijk rekening gehouden te worden bij de NEN keuring dan wel machinekeuring van uw freesmachine dat de schakelingen in uw machine goed functioneren en dus niet tot onbedoelde start of stop kunnen leiden. Bijvoorbeeld het uittrekken van een noodstop mag nooit tot een start leiden van de freesbank. Ook het sluiten van een beschermkap mag nooit tot een start van de freesbank leiden. Er moet en bewuste manier van schakelen plaatsvinden als de machinekeuring plaatsvind en dus vanaf één positie en duidelijk herkenbaar. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen